Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor personen die online parkeerkaarten en/of parkeerabonnementen kopen bij FPS. Ons beleid is erop gericht de koper zo efficiënt mogelijk te helpen bij het verkrijgen van parkeerkaarten en/of parkeerabonnementen voor evenementen in de ArenaPoort. Indien u vragen heeft na het lezen van de onderstaande informatie, neemt u dan contact met ons op via info@fpsparking.nl.

 

Artikel 1 – Begripsomschrijving

1.1. Onder FPS wordt verstaan; Football & Event Parking Service, 1030 AH Amsterdam, telefoonnummer 020 – 779 48 52, KVK nummer 33281305.

1.2. Onder koper wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie FPS een koopovereenkomst aangaat.

1.3 Onder abonnementhouder wordt verstaan de persoon die een parkeerabonnement van FPS in zijn of haar bezit heeft.

 

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

2.1 Aanbiedingen en andere mededelingen afkomstig van FPS zijn vrijblijvend en betreffen allen een uitnodiging tot het doen van een aanbod. FPS is eerst gebonden door een schriftelijk bevestiging van de koper of aanvaarding van een bestelling. Met aanbod wordt bedoeld de geplaatste bestelling van de koper en de aanvaarding is de bevestiging daarvan.

 

Artikel 3 – Betaling

3.1. Betaling vindt plaats op één van de door FPS aangegeven wijzen. FPS heeft het recht om van de koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te vragen.

3.2 Betaling kan via de volgende betalingsmogelijkheden, namelijk per iDEAL of contant/pin bij de aangewezen parkeerplaats.

3.3 Naast net genoemde voorwaarden, is op de betalingsmogelijkheid per iDEAL respectievelijk de voorwaarden van iDEAL van toepassing.

3.4. Alle tarieven zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW (exclusief eventuele verzendkosten en/of administratiekosten).

3.5 Bij het bestellen van losse parkeerkaarten zijn geen administratiekosten van toepassing. Uitsluitend bij het bestellen van een abonnement wordt vijf euro administratiekosten berekend (inclusief verzendkosten).

3.6 De geldigheid voor een losse parkeerkaart is alleen op de dag zelf. De geldigheid van een parkeerabonnement is voor de duur van één kalenderjaar (conform het voetbalseizoen).

 

Artikel 4 – Levering

4.1. Nadat de bestelling is bevestigd en betaling volgens een van de betaalmethoden door FPS is ontvangen, wordt de desbetreffende parkeerkaart omgezet in een PDF bestand die de klant vervolgens naar het desbetreffende evenementen meeneemt. Bij een parkeerabonnement gelden er andere regels. De parkeerabonnement (in de vorm van een pasje) wordt binnen 30 werkdagen (na sluiting aanmeldingsperiode) per post naar uw thuisadres of bedrijf verzonden.

4.2 Indien een verhuizing plaats vindt of u bent reeds verhuist, dient u FPS zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen. De termijn hiervoor is 14 dagen.

4.3 Als de koper zijn parkeerkaart of parkeerabonnement niet heeft ontvangen binnen de afgesproken levertijd, dient de koper contact via de mail op te nemen met FPS.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid bij schade, diefstal of verlies

5.1. Voor schade ontstaan als gevolg van door FPS aan klant verstrekte prijsopgave, mededelingen of andere informatie, is FPS niet aansprakelijk.

5.2. FPS is nimmer aansprakelijk in geval van diefstal en/of verlies van de parkeerkaart of het parkeerabonnement. Voor het aanvragen van een nieuwe abonnementskaart, wordt vijf euro administratiekosten bij de abonnementhouder in rekening gebracht.

 

Artikel 6 – Terugbetalen

6.1. Voordat de koper besluit om over te gaan tot betalen, dient de koper zijn of haar betaling goed te controleren alvorens deze aan FPS te verzenden.

6.2 Nadat de reservering is bevestigd voor losse verkoop, is het niet toegestaan om de eenmaal gekochte parkeerkaart te retourneren of te annuleren. Tevens is het niet mogelijk om de parkeerkaart anders dan op de dag zelf te gebruiken.

6.3 Nadat de reservering is bevestigd voor het bestellen van een abonnement, is het toegestaan om deze binnen een termijn van 30 werkdagen te retourneren of te annuleren.

6.4 Bij aankoop van een losse parkeerkaart bij één van de parkeerlocaties van FPS, wordt achteraf geen geld of een percentage daarvan terug gegeven.

 

Artikel 7 – Gebruiksvoorwaarden

7.1. Indien u de parkeerkaart of parkeerabonnement heeft ontvangen, dient u deze ten tijde van het desbetreffende evenement duidelijk zichtbaar te plaatsen. Hiermee wordt bedoeld dat deze achter de voorruit van de auto moet worden geplaatst. Kopieën zijn niet toegestaan en u mag ook geen wijzigingen op de parkeerkaart of parkeerabonnement aanbrengen. Bij eventueel namaakwerk wordt de politie ingeschakeld. De politie zorgt in deze voor verdere afhandeling op aanwijzing van de desbetreffende medewerker van FPS.

7.2 Wijzingen op het parkeerabonnement kunnen enkel worden gemaakt door FPS zelf. Deze dient u zo spoedig mogelijk door te geven aan FPS. Indien FPS een fout heeft gemaakt, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien de koper een fout heeft gemaakt in de persoonsgegevens ten tijde van de bestelling, wordt vijf euro administratiekosten in rekening gebracht voor het aanschaffen van een nieuwe parkeerabonnement.

7.3 Het doorgeven van een parkeerabonnement, de parkeerkaart, is toegestaan, mits de gebruiker of de persoon die deze in het bezit heeft, deze éénmalig per evenement gebruikt. Het is dus niet toegestaan de parkeerkaart meerdere malen te gebruiken, tenzij de directeur van FPS hiervoor uitsluitend toestemming geeft. Indien de gebruiker dit toch doet, kan zijn of haar pas worden geblokkeerd. Eventuele teruggave van de kosten van de parkeerkaart worden niet terug gegeven.

 

Artikel 8 – Beveiligingsmaatregelen

8.1. Betaling middels iDeal vindt plaats via een beveiligde website. De betalingsgegevens van de koper worden versleuteld en zijn daarmee beveiligd tegen eventueel misbruik. Voor online betalingen maakt FPS slechts gebruik van een betaalmethode die de bank heeft goedgekeurd. Voor de invoering van persoonsgegevens zal FPS in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) deze gegevens op een correct, toereikend en ter zake dienend behandelen en deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan als aangegeven.

8.2 Indien een bezoeker met vals geld probeert te betalen bij één van de parkeerlocaties, dan wordt de politie ingelicht. De politie zal in deze voor verdere afhandeling zorgen.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle op de website vermelde teksten, handelsmerken, filmfragmenten en afbeeldingen en de intellectuele eigendomsrechten hierop zijn exclusief eigendom van FPS. Zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van FPS, is het niet toegestaan de inhoud van deze website te verzenden, te kopiëren, te verspreiden of te laten circuleren, of de inhoud daarvan beschikbaar te stellen aan derde personen.

 

Artikel 10 – Wijziging van voorwaarden

10.1. FPS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te veranderen.

De veranderingen gaan direct in na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de website www.fpsparking.nl.

 

Artikel 11 – Regeling inzake klachten

11.1 Klachten inzake de overeenkomst tussen FPS en de bezoeker dienen binnen 30 dagen per email FPS te bereiken. Klachten met betrekking tot reclamering die worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

11.2 FPS onderzoekt de klacht en beantwoordt deze per email binnen 30 dagen na ontvangst.

 

Artikel 12 – Nederlands Recht

 

12.1 Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomst tussen de koper en FPS is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Football & Event Parking Service, 2016